Fundacja Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wcześniej Fundacja Akademii Rolniczej w Poznaniu została powołana do życia w dniu 22 marca 1994 roku na mocy podpisanego aktu notarialnego jako jedna z pierwszych Fundacji w Poznaniu. Założycielami (fundatorami) fundacji są :

   1. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - reprezentowany przez Rektora.
   2. Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - reprezentowane przez Prezesa i Sekretarza.

Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego dokonano w dniu 25 lipca1994 roku.

Misją Fundacji jest wspieranie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu we wszelkich jego działaniach poprzez pomoc finansową i merytoryczną oraz tworzenie i organizowanie ruchu społecznego wokół jego celów. Chcemy wzbudzić Państwa zainteresowanie działalnością naszej Fundacji i jednocześnie zachęcić do realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Fundacja jest tzw. organizacją non-profit, czyli ustanowioną nie dla zysku. Jest instytucją wspierającą – poszukującą zewnętrznych źródeł finansowania dla działalności naukowej, społecznej i kulturalnej oraz docelowo – fundującą pomoc stypendialną.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących do realizacji jej celów, jest wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców.

Podstawowymi celami statutowymi działalności Fundacji są:

   1. upowszechnianie osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych Uniwersytetu,
   2. wspieranie finansowe Uniwersytetu i jego jednostek organizacyjnych w działalności naukowo-badawczej,
   3. pomoc finansowa i organizacyjna w działaniach inwestycyjnych Uniwersytetu,
   4. pomoc finansowa w rozwoju kadr naukowych Uniwersytetu,
   5. niesienie pomocy rzeczowej absolwentom Uniwersytetu, którzy w swej działalności wykorzystują osiągnięcia nauki i praktyki, prowadzenie akcji informacyjnej o celach Fundacji.

Co możemy zaoferować:

 1. organizacja i rozliczenie konferencji naukowych, szkoleń, sympozjów, zjazdów itp.,
 2. przygotowywania i realizacji w ramach Fundacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 3. realizacji prac o charakterze badawczym i eksperckim zleconych przez podmioty gospodarcze oraz instytucje samorządowe,
 4. tworzenia koncepcji i organizacja inicjatyw społecznych i gospodarczych,
 5. pozyskiwania środków finansowych i rzeczowych potrzebnych do realizacji celów i zadań Fundacji.